Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Διαχρονικές λύσεις συσκευασίας

Η MULTIVAC καλύπτει τις απαιτήσεις σας για τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τον περιορισμό της κατανάλωσης υλικών συσκευασίας

Υλικά

Με διάφορα συστήματα υλικών, οι κατασκευαστές μπορούν να ανταποκριθούν στις επίκαιρες απαιτήσεις της αγοράς για διαχρονικές λύσεις συσκευασίας.

Σχεδίαση συσκευασιών

Με την εφαρμογή καινοτομικών συστημάτων συσκευασίας, π.χ., νέων μορφών συσκευασίας, μπορούν να περιοριστούν ο όγκος της συσκευασίας και συνεπώς και τα πλαστικά απορρίμματα.

Τεχνολογίες επεξεργασίας

Με τη χρήση καινοτομικών τεχνολογιών επεξεργασίας μπορεί να περιοριστεί το υλικό συσκευασίας.


Υλικά

Υλικά συσκευασίας με βάση το χαρτοπολτό

> Μάθετε περισσότερα

Υλικά συσκευασίας από ανανεώσιμες πρώτες ύλες

> Μάθετε περισσότερα

1. Υλικά συσκευασίας με βάση το χαρτοπολτό

MULTIVAC PaperBoard

Μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση είναι η ανάπτυξη συστημάτων για συσκευασίες, τα οποία βασίζονται σε υλικά, για τα οποία υπάρχουν ήδη κλειστά κυκλώματα ανακύκλωσης. Ένα σχετικό παράδειγμα είναι οι λύσεις συσκευασίας με βάση το χαρτοπολτό, επειδή το χαρτί μπορεί να διοχετεύεται μετά τη χρήση στο υφιστάμενο κύκλωμα χαρτιού. Ακόμη και όταν το υλικό απορρίπτεται στα κανονικά απορρίμματα συσκευασίας και όχι στον κάδο ανακύκλωσης χαρτιού, μπορεί σήμερα να ανιχνεύεται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, να διαχωρίζεται ως προς το είδος και να αφαιρείται και να διοχετεύεται στο ανάλογο κύκλωμα.

Με το υλικό PaperBoard, η MULTIVAC παρέχει διάφορες λύσεις για την παραγωγή συσκευασιών από υλικά με βάση το χαρτοπολτό. Τα υλικά συσκευασίας που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με κορυφαίους κατασκευαστές και πληρούν τις απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων ως προς τη λειτουργία φραγμού και προστασίας, μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία με βασικές μηχανές. Για την παραγωγή συσκευασιών MAP και Skin, η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει λύσεις τόσο για Traysealer όσο και για μηχανές συσκευασίας θερμοδιαμόρφωσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι μηχανές συσκευασίας μπορούν να προσαρμόζονται ειδικά στις εκάστοτε απαιτήσεις απόδοσης των πελατών.

Έτσι καθίσταται δυνατή η επεξεργασία στις μηχανές Traysealer είτε δίσκων από σύνθετα υλικά χαρτονιού είτε από κομμένα τεμάχια χαρτονιού που μπορούν να διαχωρίζονται ως προς το είδος μετά τη χρήση από τον τελικό πελάτη. Για την παραγωγή συσκευασιών με βάση το χαρτοπολτό σε μηχανές συσκευασίας θερμοδιαμόρφωσης, η MULTIVAC παρέχει τρεις διαφορετικές λύσεις. Για τη παραγωγή συσκευασιών Skin κενού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύνθετα υλικά χαρτιού που είναι διαθέσιμα σε διάφορες τιμές γραμμαρίων και λειτουργικές στρώσεις. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύνθετα υλικά χαρτονιού από το ρολό έως υλικά υποστρώματος για συσκευασίες Skin κενού. Και τα δύο υλικά υποστρώματος διαχωρίζονται μετά τη χρήση από τον τελικό πελάτη.

Επίσης έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα μηχανής για την επεξεργασία δίσκων μόνο από χαρτόνι σε μηχανές συσκευασίας θερμοδιαμόρφωσης. Αυτοί οι δίσκοι επιστρώνονται στο εργαλείο θερμοδιαμόρφωσης με την ανάλογη πλαστική στρώση σφράγισης, επάνω στην οποία μπορεί να σφραγιστεί η ανάλογη μεμβράνη Skin. Αυτό το σύστημα καθιστά επίσης δυνατό τον κατά είδος διαχωρισμό των υλικών συσκευασίας από τον τελικό πελάτη.

2. Υλικά συσκευασίας από ανανεώσιμες πρώτες ύλες

Χρήση βιοπολυμερών

Κατά την ανάπτυξη διαχρονικών συσκευασιών εξετάζονται επίσης ως εναλλακτική λύση τα λεγόμενα βιοπολυμερή. Ο όρος βιοπολυμερή περιλαμβάνει δύο κατηγορίες υλικών: αφενός πρόκειται για πολυμερή, τα οποία παράγονται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες, όπως, π.χ., PLA ή PHA. Αυτά το πολυμερή είναι βιοαποδομήσιμα. Αφετέρου ταξινομούνται σε αυτήν την κατηγορία υλικών και πολυμερή, τα οποία μπορούν να παράγονται εν μέρει ή ολοκληρωτικά από ανανεώσιμους πόρους, αλλά δεν είναι βιοαποδομήσιμα, όπως, π.χ., PET ή PE.

Για την παραγωγή συσκευασιών θερμοδιαμόρφωσης από βιοπολυμέρη από ανανεώσιμους πόρους συγκαταλέγεται μεταξύ των συνήθων εναλλακτικών λύσεων με βάση το σημερινό επίπεδο γνώσης το θερμοπλαστικό υλικό PLA. Ωστόσο, λόγω των υποβαθμισμένων ιδιοτήτων φραγμού, καθώς και της χαμηλής αντοχής του στη κρούση περιορίζονται τα πεδία εφαρμογής αυτού του υλικού για συσκευασίες θερμοδιαμόρφωσης. Συχνά χρησιμοποιείται μόνο στον τομέα των νωπών φρούτων και λαχανικών. Για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση των βιοπολυμερών πρέπει να εξεταστούν επίσης η καταλληλότητα αξιοποίησης αυτών των υλικών στο τέλος του κύκλου ζωής του, εκτός από τις οικονομικές πτυχές στις οποίες περιλαμβάνονται η τιμή και η διαθεσιμότητα. Έτσι, λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης των καταναλωτών και της έλλειψης ολοκληρωμένων συστημάτων, δεν υπάρχει ακόμη σήμερα κανένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχωρισμού κατά είδος αυτών των υλικών. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να διοχετεύονται βιοαποδομήσιμα πολυμερή στο ρεύμα ανακύκλωσης συμβατικών πλαστικών, αντί σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις λιπασματοποίησης.

3. Μονοϋλικά

Υλικά από PP ή APET

Μια άλλη προσέγγιση συνίσταται στη ανάπτυξη συσκευασιών, οι οποίες αποτελούνται στο μέτρο του δυνατού από ένα μόνο υλικό, δηλαδή, από μονοϋλικά. Αυτές οι συσκευασίες μπορούν τότε να διοχετεύονται διαχωρισμένες κατά είδος στο αντίστοιχο κύκλωμα. Για αυτήν τη μέθοδο ενδείκνυνται με βάση την τρέχουσα πρακτική ιδίως υλικά από PP (πολυπροπυλένιο) και APET (άμορφο τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο).

Κατά τη χρήση μονοϋλικών για τη συσκευασία τροφίμων πρέπει ωστόσο να λαμβάνεται υπόψη η τροποποίηση των ιδιοτήτων φραγμού σε σύγκριση με τα μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενα σύνθετα υλικά, καθώς και οι επιπτώσεις στο συσκευασμένο προϊόν. Εκτός αυτού, με την κατάργηση των λειτουργικών στρώσεων, όπως, π.χ., των στρώσεων σφράγισης, μπορεί να διαφοροποιηθεί το εύρος επεξεργασίας των υλικών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να προσαρμοστεί η σχεδίαση των παραμέτρων επεξεργασίας.

PP - Πολυπροπυλένιο

Η μεμβράνη PP αποτελεί ένα συχνά χρησιμοποιούμενο βασικό πλαστικό για συσκευασίες. Το υλικό διακρίνεται για τις καλές ιδιότητες φραγμού, την αντοχή στη θερμότητα και τη σταθερότητα. Από όλα τα βασικά πλαστικά, το PP διαθέτει το μικρότερο πάχος. Οι συσκευασίες από PP έχουν συνεπώς μικρότερο βάρος σε σύγκριση με τα άλλα υλικά, γεγονός που αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη διαχρονικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, η επεξεργασία του υλικού σε μηχανές συσκευασίας θερμοδιαμόρφωσης είναι απαιτητικότερη σε σχέση με άλλα πλαστικά.

 

APET - Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο

Το απόλυτα διαφανές APET διακρίνεται επίσης για τις εξαιρετικές τιμές φραγμού ως προς τους υδρατμούς, αλλά και αέρια. Είναι ανθεκτικό στο λάδι και στο γράσο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία μεταξύ –40 °C και +70 °C. Επί του παρόντος χρησιμοποιούνται ήδη δίσκοι APET, αλλά και από άλλα μονοϋλικά για τη συσκευασία νωπών προϊόντων αντί σύνθετων υλικών. Για να ασφαλές αποτέλεσμα συσκευασίας χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό μεμβράνες κάλυψης με λεπτά μέσα σφράγισης, όπως, π.χ., βερνίκια σφράγισης.

 

 

 

Σχεδίαση συσκευασιών

Εξοικονόμηση υλικού με βελτιστοποίηση της σχεδίασης

Μέγεθος συσκευασίας

Κάθε συσκευασία πρέπει να προσαρμόζεται γενικά κατά το βέλτιστο τρόπο στο εκάστοτε προϊόν όσον αφορά στο σχήμα και στο μέγεθος. Τα συστήματα αλλαγής μεγέθους της MULTIVAC διευκολύνουν τη γρήγορη, εξατομικευμένη προσαρμογή των μεγεθών στο ουσιαστικά απαιτούμενο μέγεθος συσκευασίας. Έτσι μπορεί να αποφευχθεί η υπερβολική συσκευασία μικρότερων προϊόντων και να εξοικονομηθεί υλικό συσκευασίας.

Επεξεργασία λεπτότερων υλικών με καινοτομικές μεθόδους διαμόρφωσης

Κατά τη συσκευασία θερμοδιαμόρφωσης μπορεί να περιοριστεί ο όγκος των υλικών συσκευασίας με χρήση λεπτότερων μεμβρανών. Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν υλικά, τα οποία, παρά το μικρότερο πάχος τους, διαθέτουν συγκρίσιμες ιδιότητες φραγμού και συνεπώς διασφαλίζουν την ίδια προστασία προϊόντος όπως και τα υλικά μεγαλύτερου πάχους. Με τη βοήθεια κατάλληλης σχεδίασης της συσκευασίας μπορούν να επιτευχθούν οι ίδιες αντοχές και η ίδια λειτουργικότητα της συσκευασίας όπως και με την επεξεργασία υλικών μεγαλύτερου πάχους. Αυτό επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, με τη χρήση σταθεροποιητικών νευρώσεων στα πλευρικά τοιχώματα των συσκευασιών, καθώς και με μια προσαρμοσμένη διαμόρφωση των γωνιών και του πυθμένα της συσκευασίας.

Ένα άλλο ζήτημα αφορά στη διαδικασία διαμόρφωσης κατά τη συσκευασία θερμοδιαμόρφωσης. Με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων διαμόρφωσης παρέχεται η δυνατότητα βελτιστοποίησης της ροής υλικού στο εργαλείο διαμόρφωσης, οπότε και καθίσταται δυνατή η επεξεργασία λεπτότερων υλικών για τη συσκευασία, χωρίς υποβάθμιση της προστασίας του προϊόντος. Εδώ, μπορούν, π.χ., να χρησιμοποιηθούν η λεγόμενη πλαστική παραμόρφωση εμβόλου ή η εκρηκτική διαμόρφωση. Έτσι, κατά την εκρηκτική πλαστική παραμόρφωση, με τη γρήγορη αύξηση της πίεσης στο εργαλείο θερμοδιαμόρφωσης μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη διαμόρφωση, επειδή το υλικό μεμβράνης μπορεί να κατανεμηθεί πιο ομοιόμορφα και πιο γρήγορα σε σύγκριση με ένα σύνηθες σύστημα διαμόρφωσης. Με το συνδυασμό της εκρηκτικής διαμόρφωσης με υποστήριξη εμβόλου μπορούν να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο αυτά τα αποτελέσματα. Με σταθερή ποιότητα μπορούν έτσι να αξιοποιηθούν έως 20% λεπτότερες μεμβράνες.

 

Συσκευασίες Skin κενού

Για την παραγωγή συσκευασιών Skin κενού χρησιμοποιούνται υλικά, τα οποία παρά το περιορισμένο πάχος τους διαθέτουν βέλτιστες ιδιότητες φραγμού και συνεπώς συμβάλλουν στη βέλτιστη διάρκεια συντήρησης του προϊόντος. Σε ένα συνδυασμό μεμβράνης Skin με υλικά υποστρώματος από χαρτοπολτό παρέχεται επίσης η δυνατότητα διάθεσης ενός μεγάλου μέρους της συσκευασίας προς ανακύκλωση, αφού διαχωριστεί το στρώμα σφράγισης PE από το χάρτινο υπόστρωμα.

Πτυσσόμενες συσκευασίες

Όσον αφορά στη λεγόμενη πτυσσόμενη συσκευασία, αυτή μπορεί να αποτελέσει, π.χ., μια ελκυστική εναλλακτική λύση για τη συσκευασία κομμένων αλλαντικών ή τυριού αντί των συνήθως θερμικά διαμορφωμένων συσκευασιών από σκληρή μεμβράνη – με σημαντικά περιορισμένο εισαγόμενο όγκο. Μια άλλη, κατάλληλη δυνατότητα για τον περιορισμό των υλικών συσκευασίας είναι η επεξεργασία αφρωδών υλικών, τα οποία, λόγω της μικρότερης πυκνότητάς τους, διασφαλίζουν πολύ μικρότερη χρήση πλαστικών. Σήμερα υπάρχουν διαθέσιμες μηχανικά παραγόμενες αφρώδεις μεμβράνες APET, το βάρος ανά μονάδα επιφανείας των οποίων ανέρχεται περίπου στο 25% των συμπαγών μεμβρανών.

Τεχνολογίες επεξεργασίας

Περιορισμός του υλικού συσκευασίας με τη χρήση καινοτομικών τεχνολογιών επεξεργασίας

Κατά την παραγωγή συσκευασιών θερμοδιαμόρφωσης προκύπτουν από την επεξεργασία απορρίμματα μεμβράνης, που όμως μπορούν να περιοριστούν στο ελάχιστο με τη χρήση καινοτομικής τεχνολογίας επεξεργασίας και εργαλείων – με θετικές επιπτώσεις στην κατανάλωση υλικών συσκευασίας και φυσικά στην οικονομική αποδοτικότητα της παραγωγής συσκευασιών.

1. Παραγωγή συσκευασιών με τυποποιημένες ακτίνες (9 mm)


 

 

 

Περιορισμός των απορριμμάτων μεμβράνης

Στη διαδικασία θερμοδιαμόρφωσης, οι πλευρικές λωρίδες διασφαλίζουν την ακριβή οδήγηση της μεμβράνης θερμοδιαμόρφωσης, καθώς και των έτοιμων, πληρωμένων συσκευασιών έως το διαχωρισμό τους στο τέλος της διαδικασίας. Για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας και μιας ελάχιστης απόδοσης, οι πλευρικές λωρίδες πρέπει να διαθέτουν ένα ελάχιστο πλάτος που διασφαλίζει επίσης την τήρηση των διατομών αναρρόφησης στο εργαλείο σφράγισης και συνεπώς τους ελάχιστους χρόνους εκκένωσης και παροχής αερίου.
Με τη νέα γενιά εργαλείων για τη μηχανή συσκευασίας θερμοδιαμόρφωσης RX 4.0, τα εργαλεία X-tool, οι πλευρικές λωρίδες που απαιτούνται για την οδήγηση της μεμβράνης θερμοδιαμόρφωσης στη διαδικασία συσκευασίας, μπορούν να περιοριστούν από 19,5 στα 15 mm και μάλιστα χωρίς απώλειες απόδοσης στη διαδικασία συσκευασίας.

Περιορισμός της επιφάνειας της μεμβράνης

Το πλάτος της ραφής σφράγισης σε συσκευασίες θερμοδιαμόρφωσης ανέρχεται συνήθως σε 5 mm. Με τον περιορισμό αυτού στα 3 mm μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση επιφάνειας της μεμβράνης που απαιτείται για την παραγωγή των συσκευασιών. Τα καινοτομικά εργαλεία διασφαλίζουν τη μέγιστη ποιότητα ραφής σφράγισης στο πλαίσιο αυτό.

Ένας περαιτέρω περιορισμός του πλάτους της φλάντζας σφράγισης στην κατεύθυνση κίνησης της μηχανής μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση μηχανοκίνητων μονάδων κίνησης με σερβομηχανισμό στις μονάδες σφράγισης και κοπής.

2. Παραγωγή συσκευασιών με μεγαλύτερες ακτίνες

Για την παραγωγή συσκευασιών μεγαλύτερης ακτίνας είναι απαραίτητη η χρήση ενός στιγέα λωρίδων. Στη βασική διαμόρφωση εργαλείου προβλέπονται για το λόγο αυτό μεταξύ των συσκευασιών εγκάρσια στην κατεύθυνση κίνησης της μηχανής πήχεις πλάτους 5 mm.

Για τον περιορισμό του πλάτους των πήχεων εγκάρσια στην κατεύθυνση κίνησης της μηχανής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα τμηματικό εργαλείο κοπής που καθιστά δυνατό τον περιορισμό του πλάτους των πήχεων στα 3 mm. Μια περαιτέρω βελτιστοποίηση της κατανάλωσης υλικού μπορεί να επιτευχθεί με το συνδυασμό του τμηματικού εργαλείου κοπής με τις προαναφερόμενες τεχνολογίες. Και οι για το σκοπό αυτό απαραίτητες επενδύσεις μπορούν να αποσβεστούν πολύ γρήγορα χάρη στη σημαντική εξοικονόμηση υλικού.

3. Παραγωγή συσκευασιών περιγράμματος

Για την παραγωγή συσκευασιών περιγράμματος, η MULTIVAC διαθέτει καινοτομικά εργαλεία κοπής, τα οποία διασφαλίζουν τη σε μεγάλο βαθμό χωρίς απορρίμματα κοπή, όπως, π.χ., τους κόφτες διαμόρφωσης και περιγράμματος BAS 20, με τους οποίους περιορίζονται σε σημαντικό βαθμό τα απορρίμματα. Επίσης, τα εργαλεία ολοκληρωμένης κοπής συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στον περιορισμό κατά το ήμισυ των πλεγμάτων διάτρησης που προκύπτουν κατά την παραγωγή των συσκευασιών περιγράμματος.

 

4. MULTIVAC X-line

Νέα πρότυπα στην αγορά όσον αφορά στην κατανάλωση υλικών συσκευασίας θέτει η σειρά X-line της MULTIVAC. Η νέα γενιά μηχανών συσκευασίας θερμοδιαμόρφωσης που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην αγορά στην έκθεση interpack 2017, διαθέτει μια σειρά καινοτομικών τεχνολογιών. Σε αυτές περιλαμβάνεται, εκτός από τα προαναφερόμενα εργαλεία X-tool και το MULTIVAC Pack Pilot που υποστηρίζει το χρήστη για τη βέλτιστη ρύθμιση της μηχανής συσκευασίας θερμοδιαμόρφωσης. Εκτός αυτού, η μηχανή παραμετροποιείται κατά τη δημιουργία νέων συνταγών μόνη της στο ιδανικό σημείο λειτουργίας με την επιλογή χαρακτηριστικών συσκευασίας, υλικών συσκευασίας και προϊόντος καθώς και με δεδομένα εργαλείων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σαφή εξοικονόμηση από την άποψη των προϊόντων, των υλικών συσκευασίας και του χρόνου παραγωγής. Επιπλέον, η σειρά X-line διαθέτει μια ανυπέρβλητη μέχρι τώρα σειρά αισθητήρων. Το σύστημα Multi Sensor Control καταγράφει όλες τις επιμέρους τμηματικές επεξεργασίες και προσδιορίζει σε κλειστά κυκλώματα ρύθμισης μόνιμα τις εντελώς διαφορετικές τιμές επεξεργασίας, π.χ., για τη διαμόρφωση, την εκκένωση και τη σφράγιση. Αυτές οι τιμές συνδυάζονται στη συνέχεια για κάθε βήμα επεξεργασίας και ελέγχονται κατά το βέλτιστο τρόπο – και έτσι διασφαλίζονται άριστα αποτελέσματα συσκευασίας με αποδοτική κατανάλωση υλικού. Με τον περιορισμό των απωλειών κατά την εκκίνηση για την αλλαγή εργαλείου ή μεμβράνης, ιδίως σε συχνές αλλαγές μεγέθους, περιορίζεται επίσης σημαντικά η κατανάλωση μεμβράνης.

> Μάθετε περισσότερα