Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Έλεγχος γραμμής - MULTIVAC Line Control

Έλεγχος και χειρισμός ολόκληρης γραμμής

 

Το έξυπνο εργαλείο MULTIVAC Line Control (MLC) καθιστά δυνατό τον εξαιρετικά αποδοτικό χειρισμό γραμμών MULTIVAC. Περιλαμβάνει την εκκίνηση, έναρξη, διακοπή, τερματισμό και αλλαγή συνταγών ολόκληρης της γραμμής. Η λειτουργία MLC απλουστεύει ουσιαστικά το χειρισμό, διασφαλίζει ασφαλείς και επαναλήψιμες διαδικασίες και ελαχιστοποιεί πιθανά σφάλματα χειρισμού. Παρέχει τη βάση για την απλή σύνδεση μιας γραμμής με τα συστήματα ERP, MES, MRP ή PPS των πελατών μας.

Ο έλεγχος γραμμής MULTIVAC Line Control (MLC) είναι μια καινοτόμος λύση, η οποία απλουστεύει τη λειτουργία και διαμορφώνει πιο αποδοτικά τον έλεγχο και τον χειρισμό ολόκληρης της γραμμής.

Συχνά επαναλαμβανόμενες διαδικασίες χειρισμού, όπως η εκκίνηση, η έναρξη, η διακοπή, ο τερματισμός και η αλλαγή συνταγών, μέσω της λειτουργίας MLC, καθίστανται τυποποιημένες και επαναλήψιμες διαδικασίες.

Το προσωπικό χειρισμού αποκομίζει όφελος από σημαντικά μικρότερες διαδρομές μετακίνησης και από απλά, γρήγορα και χωρίς σφάλματα βήματα λειτουργίας. Αποτέλεσμα είναι η σαφώς μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ολόκληρης της γραμμής και η ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων χειρισμού. Με την επεξεργασία όλων των σχετικών δεδομένων παραγωγής, το σύστημα MULTIVAC Line Control αποτελεί επίσης την ιδανική βάση για προαιρετικές ψηφιακές υπηρεσίες, όπως, π.χ., αναλύσεις OEE.

Η λειτουργία MULTIVAC Line Control παρέχει τη βάση για την απλή σύνδεση μιας γραμμής με τα συστήματα ERP, MES, MRP ή PPS των πελατών μας.

 

 

Εκκίνηση της γραμμής

Ύστερα από την ενεργοποίηση του γενικού διακόπτη σε όλα τα στοιχεία της γραμμής παρέχεται η δυνατότητα κεντρικής επιλογής μιας συνταγής σε οποιαδήποτε τερματική μονάδα χειρισμού (HMI 3) για ολόκληρη τη γραμμή. Κάθε στοιχείο γραμμής περιλαμβάνει αυτόματα την κατάλληλη προτεινόμενη συνταγή, η οποία επιβεβαιώνεται από το χειριστή μετά από ενδεχομένως κάποιες αναγκαίες και ίσως μη αυτόματες διαδικασίες.

Το σύστημα MULTIVAC Line Control καθιστά την εκκίνηση των γραμμών ουσιαστικά αποδοτικότερη και ασφαλέστερη. Για το χειριστή περιορίζονται έτσι όχι μόνο ο απαιτούμενος χρόνος και οι διαδρομές μετακίνησης για τη φόρτωση των επιμέρους συνταγών ανά μηχανή. Η διαχείριση συνταγών σε ολόκληρη τη γραμμή διασφαλίζει αυτόματα τη χρήση των σωστών συνταγών.

Μόνον όταν είναι σε λειτουργική ετοιμότητα όλες οι μονάδες της γραμμής η λειτουργία MLC επιτρέπει την εκκίνηση της γραμμής. Έτσι ελαχιστοποιούνται οι πιθανές πηγές σφαλμάτων.

Έναρξη/τερματισμός της γραμμής

Με την λειτουργία MLC παρέχεται κεντρικά η δυνατότητα έναρξης και διακοπής ολόκληρης της γραμμής σε οποιαδήποτε τερματική μονάδα χειρισμού (HMI 2, HMI 3). Κατά τη διακοπή, κάθε μονάδα της γραμμής τίθεται αυτόματα σε κατάσταση διακοπής «stopped».

Η λειτουργία MULTIVAC Line Control καθιστά την έναρξη και τη παύση της γραμμής μια ρυθμιζόμενη διαδικασία και συνεπώς πιο απλή και πιο γρήγορη. Εκτός από τον περιορισμό του απαιτούμενου χρόνου και τις μικρότερες διαδρομές μετακίνησης για το χειριστή αυξάνεται επίσης η διαθεσιμότητα της εγκατάστασης.

Αλλαγή συνταγής ολόκληρης γραμμής

Με τη λειτουργία MLC παρέχεται η δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής συνταγής γραμμής κεντρικά σε οποιαδήποτε τερματική μονάδα χειρισμού (HMI 3). Κάθε στοιχείο γραμμής περιλαμβάνει αυτόματα την κατάλληλη προτεινόμενη συνταγή, η οποία επιβεβαιώνεται από το χειριστή μετά από ενδεχομένως κάποιες αναγκαίες και ίσως μη αυτόματες διαδικασίες.

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα προβολής στο σύστημα ελέγχου καταλόγων ελέγχου για χειροκίνητες ρυθμίσεις, οι οποίες μπορούν να εκτελούνται και να επιβεβαιώνονται από το χειριστή στην τερματική μονάδα χειρισμού.

Με το σύστημα MULTIVAC Line Control, η αλλαγή συνταγής σε γραμμές καθίσταται σημαντικά ασφαλέστερη και πιο γρήγορη. Για το χειριστή περιορίζονται έτσι όχι μόνο ο απαιτούμενος χρόνος και οι διαδρομές μετακίνησης για τη φόρτωση των επιμέρους συνταγών ανά μηχανή. Ταυτόχρονα διασφαλίζεται η σωστή εκτέλεση της αλλαγής συνταγής και σε κάθε μηχανή.

Η διαχείριση συνταγών σε ολόκληρη τη γραμμή διασφαλίζει αυτόματα τη χρήση των σωστών δεδομένων προϊόντος. Αυτά περιλαμβάνουν συνήθως και τη σωστή διάταξη και τα δεδομένα εκτύπωσης, μια κρίσιμη πηγή σφαλμάτων, σε καθημερινή βάση, για το χειριστή, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ιδιαίτερα χρονοβόρες συμπληρωματικές εργασίες ή επιστροφές.

 

 

Επισκόπηση έναρξης γραμμής

Η επισκόπηση έναρξης της λειτουργίας MLC ταυτοποιεί και εντοπίζει με γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο την αιτία μη προγραμματισμένων διακοπών της γραμμής που προκύπτουν, π.χ., από έλλειψη υλικών. Και άλλες πιθανές αιτίες βλάβης, όπως η ενεργοποίηση κυκλωμάτων προστασίας ή αισθητήρων ελέγχου, μπορούν να εντοπιστούν αποτελεσματικά με την επισκόπηση έναρξης γραμμής.

Η λειτουργία MLC απλουστεύει και συνεπώς επισπεύδεται η αντιμετώπιση συνηθισμένων διαταραχών στην παραγωγή. Εκτός από τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου για το χειριστή βελτιστοποιείται η διαθεσιμότητα της γραμμής και επιτυγχάνονται με τον πιο αξιόπιστο τρόπο οι στόχοι της παραγωγής. Με διαφοροποιημένες στατιστικές της μηχανής προκύπτει επίσης μια καλύτερη βάση δεδομένων για τις αναλύσεις OEE.

 

 

 

Εκκένωση της γραμμής

Με την υποστήριξη της λειτουργίας MLC, μια γραμμή μπορεί να εκκενωθεί με ελεγχόμενο τρόπο, ανά πάσα στιγμή, και σε οποιαδήποτε τερματική μονάδα χειρισμού (HMI 3). Τα προϊόντα και οι συσκευασίες που βρίσκονται στη γραμμή εξάγονται από αυτή με ελεγχόμενο τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό εκτελούνται τα βήματα της διαδικασίας που εκκρεμούν. Στη συνέχεια, οι μονάδες γραμμής τίθενται αυτόματα στην κατάσταση «complete» και η γραμμή είναι σε ετοιμότητα για αλλαγή προϊόντος ή συνταγής ή για το τέλος της βάρδιας.

Το σύστημα MULTIVAC Line Control καθιστά την εκκένωση γραμμών μια ρυθμιζόμενη διαδικασία και συνεπώς εξαιρετικά απλή και αξιόπιστη. Εκτός από τον περιορισμό του απαιτούμενου χρόνου και τις μικρότερες διαδρομές μετακίνησης για το χειριστή, η λειτουργία του MLC υποστηρίζει την εξαιρετικά αποδοτική προετοιμασία αλλαγών προϊόντος. Με διαφοροποιημένες στατιστικές της μηχανής προκύπτει επίσης μια καλύτερη βάση δεδομένων για τις αναλύσεις OEE.

Έλεγχος γραμμής - MULTIVAC Line Control

  • Εκκίνηση/Τερματισμός γραμμής
  • Ενσωματωμένη διαχείριση συνταγών
  • Ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου γραμμής
  • Η δομή καθιστά δυνατή τη χρήση επιπρόσθετων εφαρμογών του πελάτη

Αναφορές χρηστών & επαγγελματικά άρθρα

Automation solutions for the bakery product industry

The bread and bakery product industry finds itself in a far-reaching transition. Cost pressure, product diversity
in the market, altered consumer habits, and hygiene
regulations require companies not only to adapt their product range but also to optimise their production
processes. One important approach as…

Automation in meat processing offers a wide range of benefits

The food industry is booming. An ever increasing number of fresh and processed food products, snacks, ready meals, and convenience products have to be manufactured and packed. But it has become more difficult to find suitable or qualified staff. There is currently an acute lack of personnel in the meat processing…

RX 4.0 offers maximum process reliability

The medical products and pharmaceutical industries place very great demands on the precision and reproducibility of processes when packing sensitive products - not least because of the new MDR and UDI regulations. The declared aims of both sectors also include improvements in throughput times, production efficiency and…

Loading, removing and converging packs in the smallest space

With the H 052 robot from MULTIVAC, a 2-axis robot can be completely integrated into a thermoforming packaging machine for the first time. This means the space requirement can be reduced significantly. The handling module is capable of being matched flexibly to a wide range of products and finished packs with a weight…

 

Επικοινωνία


Συναίνεση*